@EfileyabBot جستجوی فایل در تلگرام

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس براساس نظریه لیکرت با رضایت شغلی دبیران

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس براساس نظریه لیکرت با رضایت شغلی دبیران

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس براساس نظریه لیکرت با رضایت شغلی دبیران

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری بر اساس نظریه لیکرت مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات20
حجم0/233 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین سبک های رهبری (بر اساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران

(مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88)

چکیده:

هدف کلی این تحقیق عبارت از تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس دولتی (بر اساس 4 سبک رهبری مورد نظر لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران است. روش این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیه مدیران مدارس متوسطه پارس آباد که برابر با 37 مدیر و کلیه دبیران مقطع متوسطه که برابر با 413 نفر می باشند. حجم نمونه مدیران با استفاده از جدول مورگان برابر با 32 نفر و حجم نمونه دبیران (به ازاء هر مدیر 5 دبیر) برابر با 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه، رضایت شغلی اسمیت کندال، هالین و پرسشنامه محقق ساخته تعیین سبک رهبری لیکرت استفاده شده است.

یافته ها حاکی از آن است. 1. بین سبک رهبری استبدادی مدیران با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود ندارد. 2. بین سبک رهبری خیرخواهانه با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد. 3. بین سبک رهبری مشورتی با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد. 4. بین سبک رهبری مشارکتی با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد. 5. میانگین استفاده از سبک های رهبری مشورتی و مشارکتی بیشتر از سایر سبک های رهبری می باشد. 6. میزان رضایت شغلی دبیران حدودا 74% درصد بوده است. 7. از میان سبک های رهبری لیکرت، سبک مشورتی پیش بینی کننده بهتر رضایت شغلی می باشد.

كلید واژه:

نظریه لیکرت رضایت شغلی سبک های رهبری


"

نظریه لیکرت

رضایت شغلی

سبک های رهبری

رضایت شغلی دبیران

سبک رهبری لیکرت

سبکهای رهبری مدیران

سبکهای رهبری مدیران مدارس

رابطه بین سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلی

دانلود مقاله رضایت شغلی

دانلود مقاله سبکهای رهبری مدیران مدارس

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال