دانلود کارآموزی در تعمیرگاه خودرو

دانلود کارآموزی در تعمیرگاه خودرو

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره كارآموزی 1

بازكردن گیربكس وبستن آن 3

تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیكان پژو RD 6

تعمیر دیفرانسیل 10

نصب و تنظیم میل بادامك 12

تنظیم كردن میل بادامك 18

لیفتر های هیدرولیك 23

لیفتر های سفت 24

تعویض كردن كلاج ماشین 26

سر و صدای كلاچ 36

ضربانهای پدال كلاچ 39


بسمه تعالی

مختصری بر كارهای انجام شده در دوران كارآموزی

ابتدا درب سوپاپ را باز كنیم و بعد با چرخاندن میل لنگ (بوسیلة چرخاندن پروانه) سیلندر (1) را در حالت قیچی قرار داده و سیلندر (4) را فیلرگیری می كنیم . (فیلر 30 برای سوپاپ دود و فیلر 25 برای سوپاپ هوا) بعد سیلندر 3 را قیچی كرده سیلندر 2 را فیلرگیری می كنیم . سپس سیلندر 4 را قیچی كرده 1 را فیلرگیری می كنیم و در انتها سیلندر 2 را قیچی كرده و 3 را فیلرگیری می كنیم .

2) میزان فرمان اتومبیل پیكان و پژو RD

ابتدا ماشین را روی چاله سرویس می آوریم بعد با میلة مخصوص فاصلة جلوی دو چرخ جلو را اندازه می گیریم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه می گیریم كه باید 4 تا 6 میلیمتر بیشتر باشد كه در غیر این صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن میلة اتصال (بوسیلة شل كردن پیچ آن) و اگر فاصله بیشتر بود با كوتاه تر كردن میلة اتصال (بوسیله سفت كردن پیچ آن) این كار را انجام می دهیم و در پایان برای اطمینان این كار را دوباره انجام می دهیم .

3)تعویض روغن و فیلتر روغن موتور :

برای تعویض روغن و فیلتر روغن موتور ماشین را روی چاله سرویس می بریم و با بازكردن پیچ ته كارتر روغن سوخته را خارج می كنیم . پیچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور می ریزیم (تعویض روغن معمولاً پس از 2 تا 3 هزار كیلومتر كاركرد انجام می شود ).

4)باز كردن گیربوكس و بستن آن روی ماشین :

برای بازكردن گیربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز می كنیم كه به این شرح می باشند . ابتدا پیچ استارت را باز می كنیم بعد كلاچ را باز می كنیم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پیچهای اتصال به موتور را باز می كنیم از داخل اتومبیل دسته دنده را از گیربوكس جدا می كنیم و در انتها پیچهای اتصال به بدنه را باز می كنیم و با تكان دادن گیربوكس و كشیدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودی گیربوكس آزاد می شود .

برای بستن گیربوكس خلاف كارهای بالا را انجام می دهیم و برای جازدن آن شافت ورودی برای اینكه شافت راحت جا برود باید موتور كمی رو به پائین متمایل شود كه برای این كار لوله اگزوز را به طرف پائین می كشیم .

5) تعویض لنت ترمز (ترمزهای دیسكی) در اتومبیل های پیكان و سمند و سایر اتومبیلهای ساخت ایران خودرو :

ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پین ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز می كنیم لنتها را در آورده و لنت جدید را قرارمی دهیم (H پین ها) را جا زده و چرخ را می بندیم .

6) بالانس كردن چرخهای اتومبیل (بوسیلة دستگاه بالانس)

ابتدا چرخ را باز كرده و روی دستگاه می بندیم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتی شامل شعاع لاستیك شعاع رینگ و فاصلة لبة رینگ تا دستگاه را به رایانه دستگاه می دهیم و دكمه استارت را می زنیم چرخ شروع به چرخیدن می كند و پس از پایان اعمال نیرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام می شود چرخ می ایستد .

حال روی صفحة نمایشگر دو ردیف چراغ روشن می شود كه روی هر ردیف شماره ای نوشته می شود ، چرخ را می چرخانیم تا یك طرف چراغهایش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به میزان عدد نوشته شده روی آن ردیف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه ای را به رینگ وصل می كنیم و در انتها دوباره آنرا چك می كنیم .

7) در آوردن و جا زدن دیفرانسیل پیكان و پژو RD :

ابتدا چرخهای عقب را باز كرده و بعد بوسیله پولوس كش پولوسها را در می آوریم بعد گاردان را باز می كنیم و روغن دیفرانسیل را تخلیه می كنیم بعد پولوسها را به خارج می كشیم و دیفرانسیل را در می آوریم بعد از تعمیر نیز ابتدا پولوسها ره به طرف پایین فشار می دهیم و بعد از جا زدن دیفرانسیل آنها را به طرف داخل فشار می دهیم تا جا بروند و بقیه پیچهای قسمتهای دیگر را می بندیم . (اشكال دیفرانسیل به علت فاصله افتادن بین كرانویل و پینیون است یا خورده شدن دندهای یكی از آنها).

8) تعویض واشر سرسیلندر اتومبیلهای پیكان و پژو RD :

این كار زمانی انجام می شود كه واشر سرسیلندر بسوزد كه در این صورت آب و روغن در موتور قاطی می شوند و موتور خوب كار نمی كند . برای تعویض واشر سرسیلندر ابتدا درب سوپاپ را باز می كنیم سپس آب رادیاتور را تخلیه می كنیم بعد لوله اگزوز را باز می كنیم (اگر موتور انژكتوری را باز كنیم) و سایر قسمتهای آن را باز كنیم سپس پیچهای اتصال دهندة الاكولنگی سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل می كنند باز كنیم و در انتها پیچهای سرسیلندر را به صورت حلزونی(از وسط به طرف بیرون) باز می كنیم .

بعد سرسیلندر را شسته و تمیز می كنیم بعد به وسیلة چسب اكواریوم واشر جدید را می چسبانیم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جدید و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پیچهای آنرا می بندیم بعد برای بستن سرسیلندر از تركمتر كه وسیله ای است كه ماكزیمم نیرو را تنظیم می كند استفاده می كنیم بعد الاكلنگی سوپاپها را بسته و فیلرگیری می كنیم و سایر قسمتها را كه باز كرده ایم می بندیم و آب رادیاتور را از آن می ریزیم و برای امتحان چند دقیقه ای موتور را می گذرانیم تا در جا كار كند .

9) تنظیم كلاچ (كلاچهای هیدرولیك)

ابتدا كلاچ را می گیریم تا ببینیم در كجا عمل می كند . اگر خیلی بالا یا پائین بگیرد با پیچاندن پیچ تنظیم شیش كلاچ این عیب را برطرف می كنیم .

10) تنظیم ترمز هیدرولیكی :

در سیستم هیدرولیكی ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نیروی كافی به پمپ پائینی ترمز عمل نكند كه برای رفع این اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار می دهیم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائین نگه داشته و بوسیلة پیچ هواگیری هوای آنرا خارج می كنیم این كار را ادامه می دهیم تا هوای سیستم به كلی خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتی كار كند و دیگر احتیاجی به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .

11) بستن ترموستات در سیستم خنك كاری :

كار ترموستات این است كه نگذارد دمای آب از حد معینی پائین تر رود كه آنرا در فصل سرما برای زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روی سیستم خنك كاری نصب می كنند .

طریقة عمل كردن ترموستات به این صورت است كه وقتی آب در مجاری عبور آب در سیلندر به حركت درآمد و گرمای موتور را گرفت گرم می شود و به رادیاتور برمی گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برمیگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسیر آب گرم شده از گرمای موتور تا به دمای 73درجه سانتیگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمی دهد و به این ترتیب موتور زودتر به دمای مناسب می رسد .

برای بستن ترموستات دریچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندی را روی آن می چسبانیم و بعد پیچهای درپوش آنرا سفت می كنیم .

فایل ورد 31 ص

کارآموزی تعمیرگاه خودرو

مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی

بازکردن گیربكس و بستن آن

تعمیر دیفرانسیل

نصب و تنظیم میل بادامک

تنظیم كردن میل بادامک

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال