گزارش كار كارگاه صافكاری (رعایت ایمنی و ... در محیط كار)

گزارش كار كارگاه صافكاری (رعایت ایمنی و ... در محیط كار)

نكات ایمنی

از جمله وظایف هر كارگر رعایت اصول و قوانین ایمنی است . موضوع ایمنی مخصوصاً در كاركاهایی صافكاری بدنة اتومبیل بسیار مهم است ، زیرا به علت استفاده از مواد رنگی ، تینر ها وسایر مواد قابل اشتعال به همراه وسایل جوشكاری احتمال وقوع آتش سوزی خیلی بیشتر از سایر كارگاه ها می باشد .

از طرف دیگر چون كف این نوع كارگاهها پر از قطعات كوچك و بزرگ بدنة اتومبیل با لبه های تیز و برنده می باشد ، لذا امكان بوجود آمدن بریدگی و ایجاد زخم زیاد است .

یكی از شرایط اساسی ، رعایت مقررات ایمنی و رفتار صحیح هر یك از افراد كارگاه است ، مثلاً شوخی كردن و دویدن نه تنها باعث بوجود آمدن حوادث ناگواری می گردد ، بلكه از پیشرفت كار سایر كار گران جلوگیری
می كند .

كلیة كارگاههای صافكاری بدنة اتومبیل باید دارای وسایل ضد حریق كافی باشد و هریك از كاركنان لازم است طرز استفاده از این دستگاهها را بداند . و سرپرست كارگاه نیز باید مسئولیت كنترل آنها رابه عهده بگیرد .

در كارگاههای صافكاری اتومبیل لازم است نكات ایمنی زیر رعایت گردد:

هنگام استفاده از سنگ سمباده جهت صافكاری بدنة اتومبیل باید از ماسك مخصوص استفاده كرد .

كارگاه صافكاری باید به اندازة كافی روشن باشد ، زیرا نور كم باعث ایجاد حوادثی مانند لغزیدن پا روی اشیاء كف كارگاه می شود .

چون هنگامی كه صافكاری باید بدنة اتومبیل ضربه وارد كرد از این رو ممكن است ایجاد اتصال كوتاه در سیستم برق اتومبیل گردیده و باعث آتش سوزی شود . بنابراین هنگامی كه اتومبیلی جهت صافكاری به كارگاه آورده می شود قبل از هركاری باید سیمهای اصلی برق آن را از باتری جدا كرد .

یكی از مشكلات كارگاه صافكاری جداكردن قطعات مختلف اتومبیل برای دسترسی بیشتر به قسمتهای قابل تغییر است ، در این موارد باید قطعات جدا شده را به دقت و با رعایت اصول ایمنی در كنار دیوار وجای دیگری كه از دسترس دیگران دور باشد قرار داد.

كف كارگاه باید كاملاً تمیز بوده و از هرگونه مواد روغنی و رنگی پاك باشد . زیرا قطرات روغن و مواد رنگی علاوه بر اینكه به آتش سوزی كمك می كنند همچنین ممكن است باعث ایجاد حوادثی مانند لغزیدن افراد كارگاه و دیگران گردد.

بسیاری از عملیات صافكاری در حالی كه اتومبیل روی جك و خرك قرار دارد انجام می گیرد ، در چنین مواردی باید دقت كرد اتومبیل بطور مطمئن روی جك یا خرك قرار گرفته باشد و گر از جك های متحرك استفاده می شودذ باید دقت كنید دستة آن در سر راه دیگران قرار نگیرد ، زیرا باگذاشتن پا بر روی دستة آن ، اتومبیل یكمرتبه پایین آمده و باعث بروز حوادث ناگواری می گردد .

رعایت اصول ایمنی در مورد بكار بردن ابزار كار :

هرگز از سوهان های بدون دستة محافظ نباید استفاده كرد زیرا ممكن است دست با برخورد به آنها بریده شود . و نیز از سوهان نباید به عنوان چكش استفاده كرد ، زیرا جنس سوهان از فولاد شكننده ساخته شده است و ممكن است قطعاتی از آن كنده شده و به خود یا اطرافیان آسیب برساند .

با چكش به سطح سندان ها نباید كوبید چون ممكن است ذرات فلز به صورت شما یا سایرین پریده و ایجاد بریدگی یا احتمال كوری كند . در مورد چكشها باید مطمئن بود كه سر آنها به دسته به خوبی محك شده است در غیر این صورت هنگام ضربه زدن ممكن است سر چكش از دسته جدا شده و حوادث ناگواری را به بار آورد .

اگرسر قلم ، سائیده شده ویا دندانه دندانه شده باشد باید آن را كنار گذاشت ویا تعمیر كرد . چون همیشه امكان پارشه شدن تسمه ویا در رفتن چرخ سمباده ها وجود دارد بهتر است هنگام كار بااین وسایل خود را از سر راه قطعات چرخنده بادور زیاد دور نگه داریم زیرا این قطعات با سرعت زیادی كه دارند اگر پرت شوند و با كسی برخورد كنند باعث ایجاد زخم ها و جراحت های شدیدی می شود . ابزاری كه با هوای فشرده كار می كنند از وسایل بسیار مهم كارگاه های صافكاری بدنة اتو مبیل می باشد . در مورد كار سر شیلنگ های هوا را نباید بطرف كسی گرفت زیرا جریان هوا با فشار زیاد ، گرد و خاك و ذرات مختلف را به صورت شخص پاشیده باعث ناراحتی می گردد . هنگام كار با موتور ها و دستگاههای چرخنده ، دقت كنید كه گوشه های آزاد لباس و روپوش كار به آن گیر نكند . دنبالة كراوات را باید داخل پیراهن گذاشت ، اگر از لباس آستین بلند و گشاد استفاده می كنید ، سر دستهای آن را ببندید . كلاه بی لبة ایمنتر از كلاه لبه داراست . زیرا در بعضی موارد لبة كلاه به ماشین گیر می كند.

در مورد بكار بردن گاز اكسیژن و استیلن چند نكتة ایمنی را باید رعایت كرد :

هرگز نگذارید روغن و گریس با اكسیژن فشرده تماس پیدا كند .

هرگز محل جوشكاری یا منحل برش را روغن كاری نكنید .

هرگز از اكسیژن فشرده به عنوان هوای فشرده یا منبع فشار استفاده نكنید زیرا ممكن است باعث آتش سوزی و انفجار گردد .

قبل از اقدام به عمل جوشكاری اطمینان پیدا كنید كه جرقه وشعله و قطعات داغ فلز باعث آتش سوزی نخواهد شد .

هنگام كار با مشعل همیشه از ماسك محافظ استفاده كنید .

دقت كنید فاصلة بین سیلندر اكسیژن و استیلن با محل كار صاف و بدون مانع باشد ، چون ممكن است به تنظیم فوری احتیاج باشد .

برای روشن كردن مشعل از فندك استفاده كنید ، زیرا ممكن است كبریت دست شما را بسوزاند .

گاز استیلن را نباید در محلی كه احتمال آتش سوزی وجود دار باز كنید .

قبل از شروع كار لوازم را كنترل كنید .

برای جوش دادن مخزن های بنزین و روغن از استیلن استفاده نكنید .

سیلندرهای اكسیژن و استیلن باید روی چرخ های مخصوص قرار بگیرد و یا به پایة محكمی بسته شود تا سقوط نكند .

صافكاری بدنة اتومبیل :

كار یك صافكار تعمیر و صافكاری قسمت های صدمه دیدة بدنة اتومبیل است . یك صافكار با دیدن و لمس كردن بدنة ماشین باید عیب های آن را تشخیص بدهد و با آگاهی از روشهای صافكاری و ابزار و مصالح مورد نیاز ، وسایل حفاظتی ( عینك ، دستكش ، پیش بند و پوتین ) انتخاب كرده و عمل صافكاری را انجام دهد.

قبل از اینكه از كارههای صافكاری و تكنیك های آن صحبت شود ، ابتدا باید با چگونگی ساختمان بدنة انواع اتومبیل و همچنین ابزار مورد استفاده در این حرفه آشنا شویم .

ساختمان بدنة اتومبیل :

امروزه بدنه اتومبیل به دوطریق ساخته می شود .

الف – بدنه و شاسی یكپارچه است .

ب – شاسی و بدنه از هم جدا است .

در بدنة یكپارچه با شاسی ، قطعات فولادی به هم جوش داده شده و تركیب كلیة ساختمان اتومبیل را تشكیل می دهد .

در بدنه و شاسی جدا از هم : بدنه و شاسی هر كدام بطور مجزا ساخته شده و سپس بر روی هم سوار می شود .

مطالب كوتاهی دربارة طرح بدنة اتومبیل :

این قطعات بر حسب نوع و اندازة اتومبیل تغییر می كند ولی می توان به عنوان راهنمای سفارش خرید از آن استفاده كرد و همچنین در موقع جدا و سوار كردن قطعات گوناگون ، از این تصاویر استفاده كرد .

روش اتصال گلگیرهای جلو در شكل 7 و 8 نشان داده شده است . قبل از اقدام به تعمیر و صافكاری قسمت های آسیب دیدة بدنة اتومبیل ، اول باید تشخیص دهید ساختمان اتومبیلی كه می خواهید تعمیر كنید چگونه است ؟ آیا بدنه و شاسی یكپارچه ساخته شده ؟ یا جدا است ؟

روش صافكاری در هریك از دو نوع بدنه تغییر می كند . جزء آسیب دیده گیهای جزی ( خط برداشتن ) در مورد ساختمان شاسی و بدنة جدا ، اگر صدمه به بدنه شاسی وارد شود ، اول باید آن را صاف كرد ولی در مورد بدنه و شاسی یكپارچه این دو قسمت را باید یكی فرض كنید .


ابزارهای دستی اولیه برای صافكاران بدنة اتومبیل :

قبل از اقدام صافكاری باید با ابزار و لوازم مربوط و موارد استفادة آنها آشنا شوید :

1 – چكشهای مخصوص 8- آچارهای مختلف

2 – پشت بندهای مختلف 9- قم های درزگیرسرد

3 – ابزارهای نوك تیز

4 – گیرة تنظیم سوهان

5 – لحیم پخش كن

6 – انبر دست مخصوص

7 – آچارهای مختلف

چكش ها :

متداول ترین انواع چكش در كارگاه صافكاری بدنة اتومبیل در شكل 9 نشان داده شده است . كه اسامی آنها از چپ به راست عبارتند از : چكش مختلط ، چكش تخت ، چكش تخت كوتاه و چكش گرد دمباریك

چكش تخت گرد ، در موارد عمومی و چكش تخت چهار گوش برای صاف كردن لبه های كنار كار و تزئینات بدنه بكار میرود . سطح اصطكاك این چكشها ممكن است صاف یا برجسته باشد . طول سر چكش ها بر حسب وسعت محیط كار از 4 تا 6 اینچ متغیر است .

چكش های مختلط برای صاف كردن نا همواریهای كوچك و ریز كه اصلاح آن با چكش و مشتی میسر نیست بكار می رود . این چكش ها از نظر میزان باریكی و تیزی و كوچكی و بزرگی سر آنها ، انواع گوناگون دارد و به بنان چكش های كلنگی معروف است .

مشتی ها :

این ابزار به صورت سندان های كوچكی به نام « مشتی » در شكلها و انواع مختلف وجود دارد . سه نوع از این ابزار در شكل 10 و سایر آن در شكل 11 دیده می شود .

طرز كار با مشتی به این ترتیبی است كه آن را در زیر پا پشت محل آسیب دیده به صورت نقطه اتكا نگه داشته و طرف دیگر را با چكش مناسب صاف می كنند .

چنانچه در شكلها مشاهده می شود سطح اتكا این سندانها با خمیدگی های مختلف صاف و صیقلی ساخته می شود تاد با سطوح خمیده و حلالی قسمت مورد صاف كاری منطبق شود .

قاشقك ها :

یك نوع از این ابزار كه موارد استفاده گوناگون دارد در شكل دوازده دیده می شود . قاشقك ها هم برای خم كاری لبه های باریك و هم زهوار های بدنه بكار می رود و هم در بعضی موارد به عنوان مشتی مورد استفاده قرار می گیرد . برای صاف كردن كاپوت یا درب های جلو و عقب بكار می رود و حتی در حاشیة دور شیشه ها كه نباید بر آنها ضربات شدید وارد كرد به عنوان مشتی می توان از آنها استفاده كرد .

ابزار نوك تیز :

دو نوع از این ابزار در شكل چهار دیده می شود كه برای صافكاریهای ریز یادرزهای گوشة گلگیر و دور شیشه ها بكار می رود ، نوك این ابزار غالباً صاف و تیز و گاهی هم خمیده و پهن هستند .

گیرة تنظیم سوهان :

این ابزار برای نگهداری سوهان های انحنا پذیر بكار میر ود كه برخی از آنها ثابت و بعضی دیگر متغیر در شكل 16 نشان داده شده است . گیرة قابل تنظیم ، سوهان را به شعاع انحنای قطعة مورد نظر تطبیق و میزان می كند پس از صافكاری اولیه مورد استفاده قرار می گیرد .

لحیم پخش كن :

این وسیله كه در سطح آن آچاتر ریزی وجود دارد برای پخش لحیم در سطح فلز و پركردن نقاط فرو رفته بكار می رود . در صافكاری بدنه ، لحیم مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد . بوسیلة مشعل به حالت پلاستیك نرم قرار می گیرد و نقاط گود را پر می كند . این وسیله انواع مختلف دارد .

طرز استفاده از ابزار دستی :

بكاربردن چكش و مشتی یا سندانك :

چكش و مشتی رایج ترین وسیله صافكاری بدنة اتومبیل است . چنانكه قبلاً گفته شد مشتی را با یك دست به پشت محل آسیب دیده تكیه داده و سطح خارجی را از طرف مقابل مشتی و ضربات چكش صاف كنید . هرگز نباید برای صافكاری یك قطعة حلالی شكل از مشتی و چكش مسطح استفاده كرد یا بلعكس ، بلكه همیشه باید باهم مناسب باشد . قوس مشتی باید با قوس سطح بدنه برابر یا كمی از آن كوچكتر باشد همچنین قوس چكش باید كمتر قوس قطعة مورد صافكاری باشد .

اگر برای صافكاری سطوح گود از چكش مسطح استفاده شود این ناهمواریهای زیادی می كند كه باید پر شود بنابرین برای صافكاری سطوح مقعر باید چكش با سر محدب و برای صافكاری سطوح محدب باید چكش مسطح بكار رود .

مشتی یا سندانك در پشت محل آسیب دیده قرار گرفته و ضربات چكش از طرف مقابل به طرف محل وارد می شود اگر بخواهید سندانك را در روی بدنه قرار دهید و از پشت ضربه بزنید در این حالات لازم است كه سطح سندانك صاف و سر چكش محدب باشد . در این مورد با هر ضربه چكش به نسبت سطح سر آن از تااینچ مربع صاف می شود . هنگامی كه سندانك همراه ضربات چكش از راه مقابل در طول قطعه حركت می كند آثاری از ضربات روی سطح بدنه باقی می ماند كه با ضربات بعدی صاف خواهد شد .

بكاربردن چكش ها :

در انتخاب چكش مناسب باید زیاد دقت كرد زیرا چكش های سنگین باعث پهن و نازك شدن قطعه و شیار و چین خوردگی آن می گردد. چكش را باید صاف و عمود بر سطح قطعه فرود آورد . چون ضربه با لبة چكش فرورفتگی های بر سطح بدنه ایجاد می كند كه باید دوباره پر شود ضربات چكش باید با لنگر و آرام وارد شود . هرگز سر چكش یا بیخ دسته را بدست نگیرید و حتی المقدور انتهای دسته را بگیرید .

برای اینكه ضربات با شدت مناسب در محل معین وارد شود چكش را بطور محك در دست نگیرید بلكه آنرا كمی بصورت آزاد نگه داشته و از مفصل مچ دست حركت دهید نه با تمام بازو . یك كارگرز صافكار در شرایط عادی هر دقیقه صد ضربه وارد می كند و این رقم به نسبت افراد مختلف و موقعیت سطح آسیب دیده تغییر می كند .

طرز بكار بردن قاشقك ها

قاشقك های سنگین اغلب بجای اهرم خم كننده برای صاف كردن قطعات تغییر شكل یافته و خم شده بكار می رود . در مواردی كه قسمت آسب دیده كوچك بوده و سندانك مورد استفاده نداشته باشد این نوع قاشقك ها وسیلةْ بسیار مناسبی است . در موقع كار صافكار یك طرف آن را بدست گرفته و طرف دیگر را به زیر نقطة آسب دیده تكیه می دهد و با ضربات چكش قطع را صاف می كند . قاشقك های سبك به عنوان ضربه گیر چكش برای صافكاری قطعات بزرگتر بكار می رود . به این ترتیب كه قاشقك را روی سطح آسیب دیده گذاشته و ضربات چكش را را روی آن وارد می كنند . به این ترتیب نیروی ضربة چكش پخش شده و محیط بیشتری را صاف می كند و رنگ سطح آسیب دیده هم نمی ریزد . قاشقك را هرگز محكم فشار ندهید .

آسانترین روش صافكاری بدنه

اول قطعه آسیب دیده را به دقت بررسی كرده و بد بهترین روش را جهت صافكاری انتخاب و شروع بكار كنید . چناچنچه روش نامناسبی برای صافكاری انتخاب شود باید كار بیشتری را انجام دهید .

پس از بررسی قطعة آسیب دیده و اتخاب روش صحیح شروع بكار كنید . بهترین راه این است كه محل آسیب دیده را باید درست برعكس جهت ضربه ای كه وارد آمده صافكاری كنید .

یك كارگر صافكار بی تجربه احتمالاً با یك چكش لاستیكی یا معمولی به كوبیدن وسط قسمت آسیب دیده مشغول می شود وبه پیشروی و توسعة خرابی بدنه كمك می كند . با این كار نه تنها اقدام مثبتی به عمل نیاورده و كار تعمیر را مشكل تركرده و باید كار بیشتری جهت جبرانت این اشتباه انجام دهد .

شروع كار :

آسیب دیدگی در لحظة اول تصادم پایان نمی یابد بلكه از زمان برخورد شروع شده تا هنگام توقف اتومبیل ادامه پیدا می كند به عبارت دیگر آسیب از یك فرورفتگی اولیه شروع و به خراشها و چین خوردگی های متعدد بعدی ختم می شود و هرچه در توقف اتومبیل تأخیر بیافتد چروك ها و خراشیدگی ها بیشتر می شود .

بنابراین اولین وظیفة یك صافكار این است كه نقطة شروع آسیب و محل ختم آنرا به خوبی بررسی كرده و عمل صافكاری را از نقطة ختم آغاز كند و سطح چین خورده و فرورفته را بتدریج به حالت اول برگرداند . مركز تصادف و نقطیة شروع آسیب از ریختگی زیاد از حد رنگ و گاهی پاره شدن و فرو رفتن قطعه مشخص می شود .

ساده ترین آسیب از برخورد مستقیم یك اتومبیل با اتومبیل دیگر حاصل می شود . و پیچیده ترین آن هنگامی پیش می آید كه یك اتومبیل با اتومبیل دیگر كه در حال پارك یا توقف است تحت زاویه ای برخورد كرده و بدنة آنرا دچار خراشیدگی و فرو رفتگی های عمیق كند .

پیچیده ترین آسیب دیدگی ایجاد چین و چروك و خرابی های پشت سرهم است واین حالت هنگام وارد شدن ضربات پی در پی چپ شدن و غلطیدن بوجود می آید در شكل 31 مركز برخورد نقطة B و عمیق ترین آسیب وارده نقطة A است . نقطة A نسبت به نقطة B در سطح آسیب دیده دورتری فاصله را دارد . بنابراین عمل صافكاری باید از نقطة A شروع شود و چون نقطة A صاف است محل اصلی آسیب به حالت اول بر می گردد ولی اگر از نقطه B عمل صافكاری شروع شد نقطة A به حالت خود باقی می ماند . نقطه C و D آسیب ندیده و اثر محور سپر در این نقاط دیده می شود .

اول گرد و خاك و رنگهای ترك خورده را از محل آسیب دیده تمیز كنید. سپس مشتی مناسبی انتخاب كرده و با قرار دادن آن در پشت نقطة A با چكش مناسب شروع به صافكاری كنید . ضربات چكش را در اطراف نقطة A ادامه دهید تا بقیه سطح فرو رفته به جای اصلی خود برگردد . اینك محل اسیب دیده تقریباً صاف شده است . در این موقع كف دست را روی آن بكشید تا نقاط فرو رفته را احساس كنید .تعیین نقاط فرو رفته را بوسیلة چراغ آسیب یاب دستی نیز می توان انجام داد . پس از صاف شدن كامل محل معیوب سوهان را به ملایمت روی آن قسمت بكشید نقاطی كه با سوهان تماس پیدا نكند گودبوده و مجدداص باید بوسیلة مشتی و چكش صاف شود و نقاطی كه از سر سوهان روی آنها دیده می شود برجسته است و باید با همین وسیله پایین برود تا مسطح شود .

رعایت اصول ایمنی

قبل از استفاده از سنگ سمباده ها چند نكتة ایمنی را باید رعایت كرد .:

1- دقت كنید دستگاه سنگ سمباده و سیمهای آن سالم باشد در غیر این صورت باید بوسیله متخصص مربوطه عیب آن بر طرف گردد .

2- دقت كنید كه اتصال به زمین كلیة دستگاههای الكتریكی برقرار باشد.

3- هنگام استفاده از وسایل برقی هرگز روی زمین خیس نایستید و یا دستهای خیس آنها را نگیرید .

4- اگر در زغال های موتور دستگاه جرقه مشاهده شود باید آن را تعمیر كرد . زیرا این جرقه تولید اتش سوزی می كند.

5- در مورد دستگاه های برقی علاوه بر رعایت نكات ایمنی گفته شده در بالا باید هنگام استفاده از سنگ های سمباده از ماسك ایمنی و ماسك مخصوص دهان و بینی هم استفاده كرد.

طرز بكاربردن سنگ سمبادة صفحه ای :

هنگام استفاده از سنگ سمباده باید دستگاه را محكم در دست گرفت و نباید نقطه ای از آن را بی جهت به بدنه اتومبیل فشار داد . زیرا فشار شدید به نقطه ای از بدنه باعث بریده شدن قطعه خواهد شد . سنگ سمبادة صفحه ای را باید با حركات یك دست به عقب و جلو مثل جارو كردن بكار برد . تا قطعه كار را بطور یكنواخت صیقل دهد . این حركت نباید دایره ای شكل بوده و زاویة تماس ان خیلی زیاد باشد زیرا در این حالت سطح كمتری را صاف می كند . بهترین راه برای استفاده از این دستگاه را با زوایة ای كم فشار مختصر بكار برد .

بكاربردن سنگ و سمباده بمنظور صافكاری و سنگ زنی باید از چپ و راست و برای از بین بردن اثرات تراش باید تحت زاویه و مستقیم حركت داد.

پولیش كردن شیشه ها :

خطر سطحی و جزئی شیشه ها بوسیله پولیش كردن از بین می رود برای این منظور از پولیش كنهای كم سرعت استفاده می شود . خمیر پولیش را باید با مخلوط كردن مقدار كمی پودر پولیش و آردتهیه كنیم . محل خراش را با رسم دایره ای از پشت شیشه مشخص كنیم تا در طول مدت پولیش كاری دچار اشتباه نشویم . برای شرو پولیش كاری نمد دستگاه پولیش را در خمیر مخلوط فرو برده تا مقداری از آنرا بطور یكنواخت به خود بگیرد سپس دستگاه را روشن كرده و با فشار مناسب روی خراشیدگی حركت دهید . توجه كنید كه در لبه های خارجی سطح خراش فشار كمی وارد آید . هرگز ابزار را نباید در یك نقطه نگه دارید . روی شیشه جلوی اتومبیل باید عمل پولیش كاری كمتر انجام شود . در غیر این صورت در دید راننده تأثیر بد می گذارد .


گزارش كار كارگاه صافكاری رعایت ایمنی و در محیط كار

پولیش كردن شیشه ها

صافكاری بدنه اتومبیل

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال