تحقیق تاریخ سیستان و بلوچستان

تحقیق تاریخ سیستان و بلوچستان

تحقیق تاریخ سیستان و بلوچستان


بخشی از متن تحقیق:

تاریخ بلوچستان و مدعیان سلطنت طلبان

دوستان
بلوچ جدایی خواه در بحثهای شان پیوسته بر ستمگری فارسها بر بلوچها سخن
میرانند و تاریخ جعل میکنند و اینکه رضاشاه نام ایران را بر کشور نهاده است

ما بشر امروز، زور که بزنیم از هفت هزار سال پیش بیشتر تاریخ نداریم.
بقیه اش غار نشینی و زندگی وحشی ها بوده است. فکر ده هزار سال دیگر را کرده
اید؟ پنجاه هزار سال آینده چی؟ آیا آن هنگام هم هنوز جنگ فارس و بلوچ در
میان است؟ یا خیال میکنید که هنوز در ایران فقط ایرانی ها زندگی میکنند؟
«باحمایت
سردار ھای بلوچ نادرشاہ میرمحبت خان را بہ عنوان خان کلات تعیین نمود و بہ
او خلعت ھای فاخرہ بخشید و بنا بہ خواست او میرکمال خان اھلتاززئی، سردار
بنگلزئی، علی دربان و مھرعلی بہ اتفاق میراھلتازخان دستگیر شدہ و در قندھار
زیر نظر قرار گرفتند ـ میرمحبت خان چندروزی در دربار نادری ماند ـ نادرشاہ
نھایت رضایت را اظھار نمود و با دادن پانصد سوار بہ سرپرستی سپھسالار لطف
علی ایرانی آنھا را برای رفتن بہ کلات مرخص نمود ـ با رسیدن لطف علی ایرانی
بہ کلات او با شکوہ و جلال میرمحبت خان را بر تخت نشاند ـ در تاریخ بلوچھا
این روز یکی از شومترین روزھا بود زیرا زور و فشار بار یک حکومت خارجی
برای ھمیشہ بر دوش بلوچھای آزادمنش گذاشتہ شد» تاریخ بلوجستان نویسندہ:
میرگل خان نصیر ، مترجم: ملک بلوچ
برای آنکه سخنی از حقیقت و منطق
برخوردار باشد، نیازی نیست که نویسنده رنج کشیده باشد و یا کمونیست باشد.
اگر یک سلطنت طلب هم بگوید ماست سفید است باید پذیرفت. من از این رو روی
سلطنت طلبی ام تاکید میکنم که مچ آنها که منطق سرشان نمی شود را بگیرم و
این افراد تنها هم میهن بلوچ من آقای مکرانی را شامل نمی شود بلکه بسیاری
دیگر از ایرانیان جمهوریخواه از چپ تا راست را شامل میشود که با «چوب»
سلطنت طلبی همه سخنان مخالف شان را رد میکنند. همینکه اعتقاد به نظام
سلطنتی دارید حرف تان که میگویید ماست سفید است را نباید پذیرفت. اینچنین
بحث سیاسی کردن بسیار بچه گانه است. یا آنجا که میگوید تو چون سلطنت طلب
هستی و در کاخ خودت نشستی درد مرا نمی فهمی. این نوع «استدلال» چیزی بجز کم
آوردن نیست. اینها چون پاسخی برای حرف حق ندارند به ایل و تبار نویسنده می
تازند. حال خود کسانی که در مقالات شان سلطنت طلبی مرا بعنوان عاملی برای
رد نظریاتم آورده ام به شهادت می گیرم که آیا اعتقاد به اینکه مردم ایران
باید این حق را داشته باشند که بین سلطنت و جمهوری یکی را انتخاب کنند
سلطنت طلبی است؟ اگر من عقیده داشته باشم که نظام پادشاهی، نه این که به
زور خود را تحمیل کند بلکه با آرای مردم روی کار بیاید، در کشور ایران برای
کارکرد سیاست بهترین انتخاب است سلطنت طلبی به معنای سلب حقوق انسانها
است؟ اگر اینچنین است که باید گفت در دنیا هرآنکه به دموکراسی اعتقاد دارد
سلطنت طلب است چرا که آنچه را که من طرح میکنم تنها در چارچوب دمکراسی مطرح
میکنم. در عین حال این را هم باید پذیرفت که صرف بلوچ بودن، جمهوری خواه
بودن و یا سوسیالیست بودن دال بر دموکرات بودن نیست. از اصل بحث دور
نیافتیم.
دوستان بلوچ جدایی خواه در بحثهای شان پیوسته بر ستمگری
فارسها بر بلوچها سخن میرانند و تاریخ جعل میکنند و اینکه رضاشاه نام ایران
را بر کشور نهاده است و غیره. برای بحث و گفتگو طرفین باید در مورد یک سری
پیش فرض ها با هم توافق داشته باشند. مثلا هر دو طرف بپذیرند که ماست سفید
و دو ضربدر دو میشود چهار. اگر بر سر این موضوع اختلاف عقیده باشد بحث
اصولا بی مورد است. اینچنین است در مورد آنچه که بلوچهای جدایی طلب مطرح
میکنند. ما با کسانی که میگویند ایرانی وجود نداشته و رضاشاه این نام را
بوجود آورده اصلا بحثی نداریم. اما میتوانیم با کسانی که منطق و تاریخ
میشناسند و بحث را منطقی و سیاسی مطرح میکنند بحث کنیم. مثلا کسانی که خیلی
منطقی و در چارچوب دمکراسی چنین طرح مبحث میکنند؛
«ما نیز تاریخ را
ارج می نهیم و آنچه را که جهانیان پذیرفته اند می پذیریم که ایران تاریخ
2500 ساله دارد. ما نیز می پذیریم که بلوچستان هرگز دچار ستم مضاعف و یا
ستم ملی نبوده و تمامی مردم ایران حتا ساکنان تهران نیز در طول تاریخ
آنچنان که در تمام نقاط جهان مرسوم وبوده مورد ستم خان و بزرگ و رئیس حکومت
و یا رئیس ایل بوده اند. اصلا اینها به کنار، اصلا فرض را بر این بگذاریم
که بلوچستان گل سر سبد هم بوده و نه تنها ستمی بر آن نمی رفته بلکه خیلی هم
از بقیه بیشتر به بلوچستان میرسیدند. اینها را می پذیریم. حال نامش را
میخواهید بی وفایی بگذارید، نامردی بگذارید، خیانت بگذارید یا هرچه که دوست
دارید، این حق بشری و دموکراتیک ماست که به هر دلیلی که به خودمان مربوط
است امروز بخواهیم از شما جدا شویم. ما نمی خواهیم در چارچوب کشور بزرگ و
سرفراز ایران زندگی کنیم بلکه کشور مستقل خود را میخواهیم. این هم که کپر
نشین خواهیم ماند یا ثروتمند خواهیم شد هم مساله داخلی ماست و به شما
مربوطی نیست. بهرحال نه پول نفت شما را میخواهیم و نه امتیازات بودن در
چارچوب کشور ایران را. ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان».
در یک
محیط دمکراتیک، در ایران فردا نیز کسی نمی تواند و حق ندارد شما را بخاطر
طرح این عقاید و حتا تشکیل حزب جدایی طلب تحت فشار قرار دهد و یا دستگیر
کند بشرط آنکه از چارچوب دمکراتیک خارج نشود و از خشونت و مشی مسلحانه به
دور باشد. با توجه به نظریات و برنامه های تمامی نیروهای سیاسی ایرانی از
سلطنت طلب گرفته تا جمهوریخواه چپ و راست، شما جدایی طلبان در ایران آزاد
فردا نیز میتوانید نشریه و رادیو و تلویزیون خود را داشته و عقاید جدایی
طلبانه خود را چنانچه در چارچوب دمکراتیک و بدور از خشونت و جنگ مسلحانه
مطرح کنید آنچنان که در کانادا جدایی خواهان ایالت فرانسوی زبان «کبک» از
چنین حقوقی برخوردار شدند و یک رفراندم دمکراتیک نیز برگزار کردند و خود
مردم کبک آزادانه به ماندن و یا جدا شدن از کانادا رای دادند.
اما چرا
بلوچهای جدایی خواه بجای طرح دمکراتیک و معقول خواسته های شان دست به جعل
تاریخ و دروغپردازی میزنند؟ پاسخ خیلی ساده، برای این است که اگر این
دروغها را به هم نبافند در مقابل این سوال مردم بلوچستان که «چرا میخواهید
از ایران جدا شوید؟» پاسخی ندارند که بدهند! آنها دست به جعل تاریخ و هجو
تاریخ و غیره میزنند که فقر مردم بلوچ را تنها نتیجه ستم فارس بدانند و سعی
دارند توجه این مردم را از عوامل جامعه شناسی علمی و دلایل اقتصادی فقر در
تمامی جوامع رو به توسعه منحرف کنند. آنها نیک میدانند که میلیاردها مردم
جهان در فقر زندگی میکنند اما کسی دلیل فقر خود را ستم ملی نمیداند بلکه
دلایل آن همان است که آمد و مردم سعی شان را بر همت خود و تلاش بیشتر
مینهند. بنگلادش نمونه خوبی برای بر رسی است. این کشور سابقا جزو هندوستان
بود که پس از تقسیم هندوستان به دو کشور، تبدیل به پاکستان شرقی شد.
پاکستان شرقی بعدها از پاکستان جدا شد و کشور بنگلادش را تشکیل داد. اما
این جدایی هیچ ثروتی برای مردم این دیار بهمراه نداشت. در بنگلادش، در
کارخانه لباس دوزی که محصولاتش به سوئد صادر میشود حقوق کارگر ساعتی یک
کرون سوئد است که میشود روزی 1200 تومان ایران امروز که پول یک سیر تخمه هم
نمی شود. (البته دوستان بلوچ لابد بیشتر از بنگلادش صنعت و کشاورزی برای
بلوچستان آزاد فراهم خواهند کرد). در همان بوسنی و هرزه گوین و کرواسی و
غیره که از یوگوسلاوی سابق رها شدند وضع اقتصادی مردم تغییری نکرده و اگر
تغییری هم بوده به همان نسبتی بوده که سایر مردم آن منطقه داشته اند. جدایی
طلبان ما نیز فردای جدایی از ایران پس از آنکه بیست سی سالی گذشت و کپرها
تبدیل به حتا خانه هم نشد، مانند سران جمهوری اسلامی «توطئه خارجی» کارشکنی
های فارسهای ستمگر و یا ناسیونالیستهای پاکستانی را بعنوان عذر و بهانه
مطرح خواهند کرد. این رسم قدرت در دنیا بوده که در پاسخ به دهان های باز و
گرسنه بجای غذا این مزخرفات را مینهند.
متاسفانه جدایی طلبان در ایران
بجای تلاش قومی و تلاشهای مردمی و ستاندن حقوق قومی و امکانات از دولت
مرکزی به آه و ناله و نفرین پرداخته اند و حرفهایی مثل ستم ملی و غیره را
مطرح می کنند که تنها در صورتی میتوانست مورد قبول باشد که مثلا در ایران
شهرهایی مثل تبریز و رضاییه و مراغه و سنندج و بندر ترکمن و آبادان و بوشهر
و بندر عباس و نیز چابهار و زابل مردمی دارای زندگی متوسط وجود نداشته
باشد و مردم این منطقه همه زاغه نشین باشند. تا همین 200 سال پیش در ایران
از هر صد نفر یک نفر زندگی مرفه داشته است و بقیه مردم «زندگی عادی» داشته
اند. این «زندگی عادی» با معیارهای امروز البته فقر مطلق بیش نیست اما برای
آن زمان طبیعی بود و کسی خود را فقیر حس نمی کرد. این وضعیت در بیشتر نقاط
جهان همه گیر بوده است. با پیشرفت علم و صنعت کم کم طبقه متوسط بوجود
میآید. و آنها که سابقا «زندگی عادی» داشته اند با مقایسه وضع شان با طبقه
متوسط جدید خود را فقیر به حساب می آورند. در جوامعی که به طرف صنعتی شدن
میروند فقر نسبی و حاشیه نشینی امری طبیعی است و در تمامی کشورهایی که
امروز پیشرفته هستند نیز وجود داشته است و برزیل با حاشیه نشینی در کنار
شهرهایش یکی از نمونه های بارز است که بلوچ کپر نشین ما در مقابل آنها
ثروتمند به حساب میآیند. بخشهای فقیر نشین لندن، پاریس و استکهلم و غیره در
قرن هجده و نوزده حتا موضوع داستانهای بسیار شده است. هیچ کدام نیز این
فقر را به گردن ستم ملی نیانداخته اند بلکه پذیرفته اند که این وضعیت حاصل
صنعتی شدن جوامع است که «زندگی عادی» بخشی از مردم از حالا به بعد نامش فقر
میشود و باید برای بهتر شدن وضع آنان تلاش کرد ...


این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 315

تاریخ سیستان و بلوچستان

تحقیق در مورد تاریخ سیستان و بلوچستان

دانلود تحقیق تاریخ سیستان و بلوچستان

دانلود رایگان تحقیق تاریخ سیستان و بلوچستان

پروژه تاریخ سیستان و بلوچستان

مقاله تاریخ سیستان و بلوچستان

مقاله در مورد تاریخ سیستان و بلوچستان

پر

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال