آناليز کمي آب و ارائه يك روش آناليز مولفه اي با دقت قابل قبول و متناسب با شرايط موجود در شبكه هاي

آناليز کمي آب و ارائه يك روش آناليز مولفه اي با دقت قابل قبول و متناسب با شرايط موجود در شبكه هاي

آناليز کمي آب و ارائه يك روش آناليز مولفه ايي با دقت قابل قبول و متناسب با شرايط موجود در شبكه هاي توزيع آب شهري ايران 111

فهرست مطالب:1 2هدف از انجام اين تحقيق1 3مروري بر مطالب فصلهاي بعديفصل دوممروري بر ادبيات فني2 1مقدمه2 2 آناليز آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري2 3 آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري (U.F.W)الف) تلفات فيزيكي1 تلفات زمينه (Background Losses)2 شكستگي ها (Bursts)ب تلفات غير فيزيكي 122 4 تاريخچه فعاليتهاي انجام شده جهت آناليز آب به حساب نيامده 132 5 روشهاي آناليز آب به حساب نيامده 152 6 حداقل جريان شبانه (NFM) 192 6 2 مولفه هاي حداقل جريان شبانه 2026 3 عوامل موثر بر حداقل جريان شبانه 212 شكستگي ها (Bursts) 213 مصارف شبانه 212 6 3 1 تغييرات حداقل جريان شبانه با ابعاد ايزوله 222 6 3 2 تاثير فركانس اندازه گيري حداقل جريان شبانه 222 6 3 3 تاثير تدوام اندازه گيري حداقل جريان شبانه2 6 3 4 تاثير فشار بر حداقل جريان شبانه2 7 استفاده از مفهوم BABE در آناليز آب به حاسب نيامده2 8 فشار در شبكه هاي توزيع آب شهري2 8 1 بررسي وضعيت كلي فشار در شبكه2 8 1 1 خطوط همفشار2 8 1 2 فشار متوسط شبانه منطقه اي (AZNP)1 روش نقطه اندازه گيري شاخص (جايگزين)2 روش منحني تراز وزني شده3 روش مشتركين2 8 2 2 رابطه تواني بين فشار (AZNP) و حداقل جريان شبانه (NFM) 302 8 2 3 رابطه فشار شاخص نشت2 8 2 4 رابطه فشار نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD)2 9 خلاصه و نتيجه گيريمتدولوژيآناليز آب به حساب نيامده3 1 مقدمه3 2 آناليز تلفات فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري3 2 1 آناليز تلفات زمينه3 2 1 1 چار چوب عملكرد در آناليز تلفات زمينهگام اولگام دومگام سومگام چهارم:3 2 1 2 اندازه گيري حداقل جريان شبانه3 2 1 2 1 شناسايي و پيمايش محدوده ايزوله3 2 1 2 2 اندازه گيري و تصحيح حداقل جريان شبانهب تصحيح ميزان جريان1 فاكتور تصحيح فشار (PCF)1 فاكتور تصحيح تداوم اندازه گيري (SDCF)3 2 1 3 برآورد آب تحويل شده شبانه3 2 1 3 1 انحراف معيار استاندارد آب تحويل شده شبانه3 2 1 4 ارزيابي و محاسبه تلفات زمينه شبانه و روزانه ايزوله3 2 1 4 1 گام اول: تخمين اوليه تلفات زمينه روزانه3 2 1 4 2گام دوم: فاكتور ساعت روز و محاسبه تلفات زمينه شبانه اوليهالف استفاده از رابطه جذر فشارج استفاده از ضريب توصيه شده در Report 263 2 1 4 3 گام سوم: محاسبه حجم اضافي (Excess Volume) (EV) 603 2 1 4 4گام چهارم: مكان يابي و ارزيابي شكستگيهاي گزارش نشده (URB)1 تعيين نقاط و مسيرهاي فشار سنجي با استفاده از شبيه سازي هيدروليكي4 افزايش حساسيت گره هاي فشار سنجي نسبت به وقوع شكستگي5 تعيين محل دقيق وقوع شكستگي با استفاده از دستگاههاي نشت ياب3 2 1 4 5گام پنجم: تعيين مقدار دقيق تلفات زمينه شبانه3 2 1 4 6 گام ششم: اصلاح فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت – روز5 تعيين فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت روز3 2 1 4 7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمينه روزانه اصلاح شده3 2 1 5 جدول محاسباتي (Spreadsheet) آناليز تلفات زمينه3 2 2 ارزيابي تلفات ناشي از شكستگي ها1 دبي شكستگي (Burst Flow Rate)2 تداوم شكستگي (Duration)3 فركانس شكستگي (Frequency)3 2 2 1 محاسبه كل تلفات سالانه ناشي از شكستگيهاي در ايزوله3 2 2 حجم كل تلفات فيزيكي در ايزوله3 3 آناليز تلفات غير فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري3 3 1 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي بهره برداري (Eo)3 3 2 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي مديريتي (EM)3 3 3 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي انساني (EP)3 3 4 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي ابزار اندازه گيري (EE)3 3 4 1 منحني دقت كنتور3 3 4 2 خطا در اندازه گيري دبي استارت (شروع به حركت كنتور)3 3 4 3 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطا در اندازه گيري از دبي حداقل تا دبي حداكثر3 3 4 4 تلفات غير فيزيكي ناشي از خرابي كنتورها3 3 4 5 حجم كل تلفات غير فيزيكي از خطاي ابزار اندازه گيري3 3 5تلفات غير فيزيكي ناشي از انشعابات غير مجاز (Eu)3 3 6 تلفات غير فيزيكي ناشي از اشتراك غير مجاز (Eu')3 3 7 تلفات غير فيزيكي ناشي از مصارف مجاز اندازه گيري نشده (Ea)3 3 8 حجم كل تلفات غير فيزيكي سالانه3 4 تعيين درصد سالانه تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي و مولفه هاي آنها3 5 خلاصه و نتيجه گيري1 1 مقدمهآب نشانه حيات است.اين مايع حيات بخش كه نمي توان آن را با هيچ ماده ديگري جايگزين نمود از منابع محدودي برخوردار بوده وكمبود آن به همراه رشد روز افزون جمعيت، زندگي بشري را در آستانه يك بحران حدي قرار داده است. اين مسئله مهم باعث گرديده تا تلاشهاي گسترده اي براي استفاده بهينه از منابع موجود آب صورت گيرد. يكي از اين اقدامات، جلوگيري از تلفات آب در شبكه هاي توزيع آب شهري است تلفات آب در شبكه هاي توزيع آب شهري از دو ديدگاه مختلف حياتي و اقتصادي قابل بررسي مي باشد.تامين، تصفيه، انتقال و توزيع آب آشاميدني در شبكه هاي توزيع آب شهري، مستلزم صرف هزينه هاي مختلفي است كه باعث مي گردد آب در شبكه هاي توزيع آب شهري نه تنها به عنوان يك ماده حياتي بلكه به عنوان يك كالاي اقتصادي در نظر گرفته شود. به همين دليل در چند دهه اخير، مفهوم آب به حساب نياممده كه رد برگيرنده مفاهيم مربوط به تلفات آب از دو ديدگاه اقتصادي و حياتي مي باشد مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است تا كنون تعاريف مختلفي براي آب به حساب نيامده ارائه گرديده است يكي از كاملترين تعريفها در اين زمينه به صورت زير مي باشد:آب به حساب نيامده در يك شبكه توزيع آب شهري عبارت است از اختلاف حجم آب ورودي به شبكه و آن بخش از حجم آب مصرف شده توسط مشتركين كه به وسيله كنتورهاي آنها اندازه گيري گرديده است. مطابق اين تعريف، آب به حساب نيامده را مي توان به دو بخش كلي تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي تقسيم نمود. تلفات فيزيكي، شامل ميزان آبي است كه به دليل نشت يا شكستگي از شبكه خارج شده و به هدر مي رود. اين مقدار آب هدر رفته نه تنها به دست مصرف كننده نرسيده بلكه هزينه آن نيز براي شركتهاي آب و فاضلاب حاصل نمي گردد. از طرف ديگر، تلفات غير فيزيكي شامل مصارف اندازه گيري نشده و ميزان خطا در مصارف اندازه گيري شده است كه باعث مي شود و به ازاء اقتصادي آي مصرف شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب حصول نگردد.نتايج مطالعاتي كه در چند ساله اخير در نقاط مختلف جهان انجام گرديده است نشان دهنده حجم بالاي آب به حساب نيامده در اكثر شبكه هاي توزيع آب شهري است به عنوان مثال نتايج بررسي هاي انجام شده در 17 كشور مختلف جهان نشان مي دهد كه درصد آب به حساب نيامده نسبت به ورودي كل شبكه از حدود 9% در آلمان تا حدود 43% در مالزي متغير بوده و در اكثر اين كشورها درصد آب به حساب نيامده در حدود 20 تا 30 درصد مي باشد. (Hoogsteem 1992)همچنين نتايج بررسي هاي اوليه در چند پايلوت مطالعاتي در نقاط مختلف كشورمان درصد تلفات ناشي از آب به حساب نيامده در شكبه هاي توزيع آب شهري را به طور متوسط حدود 35% آب ورودي به شكبه نشان مي دهد.


آناليز کمي آب و ارائه يك روش آناليز مولفه اي با دقت قابل قبول و متناسب با شرايط موجود در شبكه هاي توزيع آب شهري ايران

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال