مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن

بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2- جهانی شدن یا جهانی سازی: :..............................23 2-2-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک فرآیند طبیعی است.»:.. مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن

مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2مقدمه 2-2مرور تاریخی 1-2-2مروری بر تاریخچة جرائم سایبری 1-1-2-2نسل اول :جرائم رایانه ای 2-1-2-2نسل دوم:جرائم علیه داده ها 3-1-2 مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

مبانی نظری و پیشینه توسعه و مناطق آزاد

بصورت فایل ورد همراه با منابع مروری بر ادبیات نظری.. 8 1-2 توسعه. 8 مقدمه. 8 1-1-2 مفاهیم توسعه. 12 2-1-2 ابعاد توسعه. 15 3-1-2 شاخص های توسعه. 18 4-1-2 نهادگر مبانی نظری و پیشینه توسعه و مناطق آزاد

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی

بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه در فصل دوم پژوهش، به بررسی تاریخچه ­ی تبلیغات بازرگانی و نیز تاریخچه ­ی تبلیغات محیطی در جهان و ایران پرداخته ­ا مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی